Motie Biomassacentrales wordt aangenomen

In de motie verzoekt de raad het college om;

  • de juridische mogelijkheden te onderzoeken om alsnog een MER te laten uitvoeren, vanwege de opeenstapeling van drie biomassacentrales; 
  • indien dit niet mogelijk blijkt, een voorstel te doen voor een milieu gebiedsonderzoek dat inzage geeft in de problematiek; 
  • te onderzoeken of de maximale emissie van fijnstof van de reeds eerder vergunde bedrijfsactiviteiten en de nieuwe biomassacentrales cumulatief hoger ligt dan de maximaal toegestane emissiewaarden aan fijnstof in het bestemmingsplan; 
  • pas in te stemmen met het advies van de ODMH voor verlening van de vergunning als het resultaat van bovengenoemde onderzoeken bekend is; 
  • al het mogelijke in het werk te stellen om toezicht en handhaving op de uitstoot van de beoogde biomassacentrales te versterken.

De motie is unaniem aangenomen.