Toespraak algemene beschouwingen

Voorzitter,

 

De VVD-fractie is trots op deze sluitende meerjarenbegroting. Maar helaas kennen we nog niet de effecten van de September circulaire.

 

De winkels mogen eindelijk open op zondag als ondernemers dat willen. Vrijheid is éénvan onze liberale grondbeginselen. De detailhandelstructuurvisie willen wij opnieuw agenderen in deze raad met een initiatiefvoorstel die aan het college wordt aangeboden.

Het is van groot belang dat de leegstaande winkels in het Gouweplein en elders in Waddinxveen snel bezet raken. Het is toch onvoorstelbaar dat na 4 jaar Gouweplein nog steeds een aantal panden niet verhuurd zijn, terwijl de economie op volle toeren draait en ons inwoneraantal snel toeneemt? Aan het gesteggel tussen ASR en Altera moet snel een eind komen. De branchering moet onzes inziens losgelaten worden en de huurcontracten moeten korter met acceptabele huur- en energieprijzen.

We hopen dat het College de Raad op korte termijn kan informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 2e fase Gouweplein.

 

Voorzitter, het is belangrijk dat inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers goed betrokken worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie voor de gemeente Waddinxveen, waarvoor de Toekomstvisie van Waddinxveen als input gebruikt kan worden. De gemeenteraad moet goed bij dit participatietraject aanhaken. Wij willen vragen om twee keer per jaar tijdens de thema-avonden van de raad bijgepraat te worden over de voortgang van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

 

De VVD vind1,5% verlaging (ca. € 50.000) van de OZB voor niet-woningen aan de lage kant, maar het is een eerste stap in de goede richtingWe dienen een amendement inmet de vraag aan het college om samen met het OPW een ecomomische agenda te ontwikkelen. Een soort programmering voor de activiteiten die vanuit het Ondernemersfonds worden gefinancierd. Hiervoor stellen wij incidenteel € 50.000,- per jaar voor de jaren 2019, 2020 en 2021 ter beschikking. Deze kosten dekken wij uit het begrotingsoverschot.

 

We willen voortaan dat niet alleen de totale woonlasten voor inwoners worden gebenchmarked in de begroting, maar ook voor ondernemers. Al eerder heeft het vorige college beloofd om een overzicht op te nemen van het tarief van de OZB voor niet-woningen in Waddinxveen ten opzichte van omliggende gemeenten. Kan het college toezeggen dat dit overzicht voor de gemeenten van de Regio Midden-Holland vanaf de Programmabegroting 2020-2023 opgenomen wordt?

 

We maken ons zorgen over het structurele exploitatietekort van ca. k€ 80 voor zwembad De SniepDe oorzaak ligt met name in gewijzigde arbeidsvoorwaarden van ingehuurd personeel was het antwoord op onze vraag. Op de vraag van de PCW was het antwoord dat het komt door de invoering van het sportbesluit. Zijn dit de twee oorzaken, of is er meer aan de hand? In de beantwoording van de technische vragen staat dat er nog voorstellen worden gedaan om dit tekort weg te werken. Kan het college toezeggen dat deze voorstellen in het 1e kwartaal van 2019 aan de raad worden voorgelegd? 

 

De VVD is blij dat er in de regio gesproken wordt om de mobiliteit verder te verbeteren. 

Voor Waddinxveen is het positief nieuws dat de Vredenburghlaan en verlengde (Bentwoudlaan) aangelegd worden. Het voorkomt opstopping in de kern van onze gemeente. Positief voor onze regio en dus ook de bereikbaarheid van Waddinxveen is dat Rijksweg A20 versneld verbreed gaat worden door Rijkswaterstaat. Ook is het positief dat gesproken wordt over de programmatische aanpak Gouwe om verbeteringen voor weg- en vaarwegverkeer te creëren. Maar van de 5 scenario’s is scenario 4 met een tracé door het natuur- en recreatiegebied Gouwebos en de Voorofsche polder (een vogelweidegebied) voor de VVD absoluut onbespreekbaar. Hierover zijn in het coalitieakkoord ook afspraken gemaakt.

 

De VVD is verheugd dat de woningbouwproductie op volle stoom is in Waddinxveen.

In de wijk Triangel zijn al 600 van de 2.700 woningen verkocht. De planning is dat er ca. 300 woningen per jaar worden verkocht. In dat geval is de wijk Triangel in 2028 gereed. In 2019 wordt zelfs een bouwproductie van 500 woningen verwacht. De vraag aan het college is hoe het staat met afspraken over de ontwikkeling vahuurwoningen met een huurprijs net boven de vrije sectorgrens van € 711,- waar veel vraag naar is. Ook willen wij vragen aan de wethouder om arbeidsmigranten (zoals binnenkort de 250 Polen) zoveel mogelijk te spreiden in Waddinxveen en rekening te houden met de gevoelens zoals in Bodegraven-Reeuwijk. We hebben arbeidsmigranten nodig voor de glastuinbouwsector en boomkwekers in de Greenport. De ondernemers in de detailhandel merken goed dat er meer inwoners bij komen. Wij vragen het college om formele afspraken met de Provincie ZH te maken over de zekere mate van overprogrammering.De VVD vindt het treurig dat de Regionale Agenda Wonen (RAW) vertraging van zeker een half jaar heeft opgelopen. Wij vragen de wethouder de druk erop te houden.

 

Voorzitter, een grote ergernis onder inwoners is het nieuwe afvalbeleid. Nog niet zo zeer het afval scheiden, maar wel onduidelijkheid over de vaste en variabele kosten als ook de puinhoop dit er vaak al in het weekend is met zakken plastic die veel te vroeg al vaak op zaterdag worden opgehangen. Dit irriteert veel Waddinxveners en terecht! 

 

We gaan achter lopen op de ambities uit de duurzaamheidsvisie als we zo doorgaan. We willen het college vragen in het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) heldere afspraken binnen de Regio Midden-Holland en met de Provincie Zuid-Holland te maken over welke gebieden waarvoor geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden. Wij zijn nog steeds van mening dat het vreemd is dat we moeten investeren, maar dat een zonnepanelenpark aan het Noordeinde door de Provincie Zuid-Holland een halt is toegeroepen. We zullen én energie moeten besparen én energie moeten opwekken! Gelukkig is de aansluitplicht voor woningen op aardgas per 1 juli 2018 vervallen, waardoor nieuwe woningen geen aardgas meer krijgen. Het zou mooi zijn als nieuwe woningen in Waddinxveen ook standaard veilige zonnepanelen krijgen. Alhoewel dan wel het net van Alliander verbeterd moet worden, zoals we vanochtend in het AD konden lezen. En enorme windparken of zonnepaneelvelden? Willen we dat? Er is niet altijd zon en wind. De discussie over kernenergie laait weer op en dat is begrijpelijk omdat het ruimtebeslag zeer beperkt is en de huidige kerncentrales veel veiliger zijn dan vroeger

 

Voorzitter, Waddinxveen lijkt gelukkig relatief veiliger geworden. Het aantal misdrijven is gedaald, mede omdat er in Waddinxveen en Gouda groot is ingezet op het oplossen en voorkomen van woningbinbraken. Helaas neemt huiselijk geweld nog steeds toe. Maar de organisatie Veilig Thuis wordt wel vaker benaderd en dat is positief. De VVD is verheugd dat er een aanpak is voor huiselijk geweld. We zijn blij dat er een regionale projectleider is aangesteld en dat regionaal de ambitie is uitgesproken om huiselijk geweld waar mogelijk te voorkomen of het zo vroeg mogelijk te signaleren en er adequaat op te reageren. Dat volgens de 1e halfjaarlijkse rapportage 68,5% van de onderzoeken niet binnen de wettelijke 10 weken wordt afgerond is slecht en het college moet de vinger aan de pols houden! We hopen dan ook in de 2e halfjaarlijkse rapportage een verbetering te zien. De VVD is verheugd dat het college investeert in camerabewaking.

 

De transitie van het Sociaal Domein zet zich verder voort. Voor de VVD is het van groot belang dat er niet meer geld wordt uitgegeven aan het Sociaal Domein dan we geoormerkt hebben ontvangen van het RijkAls het meer geld gaat kosten, dan vraag ik het college om de toezegging te doen om dit in de raad op tijd te melden. 

Op dit moment kost het echter minder geld en komt het overschot in de algemene middelen terecht. Mijn vraag aan het college is: past het nieuw beleid financieel binnen dit overschot? Het aantal uitkeringsgerechtigden moet in 2020 met de helft zijn verminderd ten opzichte van 2017. Maar helaas is er nog maar een afname van 20%.

 

Het is positief dat het college door wil pakken op de ontwikkeling van het SB-gebied.

We hebben hierover een heldere presentatie onlangs ontvangen tijdens de thema-avond.

 

De VVD vindt het treurig dat er in de begroting niets is opgenomen over de extra financiële middelen die nodig zijn om Kinderboerderij Dierendal in stand te houden.

Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze maatschappelijke voorziening niet haar deuren moet sluiten?

 

Het is fijn dat de peuteropvang per 1 januari geregeld is. De uitvoering van het IHP komt ook op gang. De renovatie van de Theo Thijssenschool is al gereed. De beslissing voor nieuwe huisvesting van het Coenecoopcollege zullen we binnenkort moeten nemen. Wederom een grote investering in onderwijshuisvesting.

Het besluit wat we hierover genomen hebben is te vaag. Het heeft zoveel raakvlakken met andere dossiers, dat we hopen dat het college in het voorjaar de raad een weloverwogen keuze kan laten maken of nieuwbouw nog steeds haalbaar is. De VVD wil graag helder hebben wat de consequenties zijn van de keuzes die we kunnen maken. Het liefst met enkele scenario’s.

 

Helaas voorzitter, is de bouw van zorgappartementen ter plaatse van het oude postkantoor aan de Kerkweg-Oost nog niet begonnen, terwijl de rechter toch al enige tijd geleden uitspraak in deze zaak heeft gedaan in het voordeel van de ontwikkelaars. Er was zoveel haast mee gemoeid, maar tot onze verbazing zien wij er nog geen ontwikkelingen.

 

Voorzitter, de VVD-fractie maakt zich nog wel zorgen over de kosten van het gerenoveerde gemeentehuis. Deze kosten sluiten we pas af in de 2e Burap vandecember. Dan pas weten we of de renovatie van het gemeentehuis binnen het taakstellende budget is gebleven. We hebben van het college begrepen dat de schade aan de koepels niets te maken hadden met de renovatie. 

 

Namens de VVD-fractie wil ik het college van B&W en de ambtenaren ook bedanken voor het vele werk om de afspraken uit het coalitieakkoord te vertalen naar deze programmabegroting en voor de snelle beantwoording van de technische vragen.

De VVD-fractie is heel blij met de positieve kwaliteitsontwikkeling die de ambtelijke organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. We zien nadrukkelijk verbeteringen in werkwijze, houding en gedrag! Complimenten hiervoor. 

 

Raymond Boer

 

Fractievoorzitter

VVD Waddinxveen