Afvalbrengstation

Voorzitter,

Allereerst dank aan het college voor het bieden van inzicht in de bezwaren die zijn geuit door een aantal van de ondernemers op het Coenecoop en het programma van eisen voor het geplande afvalbrengstation. Wij zijn blij dat er naar aanleiding van de aangenomen motie van 27 maart dit jaar snel is gehandeld om de nodige inzichten te verschaffen die ook volgens de VVD fractie van belang waren om verdere besluiten te kunnen nemen.


Wanneer wij het programma van eisen doornemen zien wij dat ingezet wordt op een duurzaam afvalbrengstation passend binnen de locatie en rekening houdend met geuite angsten en bezwaren van een aantal ondernemers. De VVD fractie is van mening dat het voorliggende plan voldoet aan de wensen van de inwoners van Waddinxveen, financieel op dit moment het meest gunstig is en tevens met de extra genomen maatregelen passend is op bedrijventerrein Coenecoop. 


Het voorliggende raadsvoorstel heeft gezorgd voor de nodige discussie binnen de VVD fractie, maar de meerderheid van onze fractie  is van mening dat wij vertrouwen hebben in voorliggend plan en daarom voor het beschikbaar stellen van het investeringskrediet zullen stemmen.


Danku