VVD wil een goed financieel beleid

De VVD houdt deze algemene beschouwingen beperkt tot alleen de kaderbrief. Het uitgebreide verhaal voor de algemene beschouwingen volgt bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 in november als we écht weten welke beleidskeuzes we gaan maken met de bijbehorende budgetten.

De VVD-fractie wil de ambtenaren en het college hartelijk bedanken voor het vele werk dat verricht is om alle technische vragen op tijd te beantwoorden en deze Kaderbrief op te stellen als startpunt voor de begrotingsvoorbereiding.

De VVD staat voor solide financieel beleid. Wij willen geen lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Het is voor ons onacceptabel dat de huiseigenaren en bedrijven mogelijk extra belasting moeten betalen om het tekort in het Sociale Domein op te lossen.

De VVD wil niet dat er bezuinigd wordt op de ambtelijke organisatie. Wij zijn van mening dat de afgelopen jaren al maximaal bezuinigd is op de ambtelijke organisatie en dat er hard gewerkt is aan een slanke en kwalitatief goede organisatie. Maar we willen ook geen OZB-verhoging. In het coalitieakkoord staat: “Jaarlijks kijken wij of een inflatiecorrectie van de OZB voor inwoners en van de overige heffingen voor inwoners en bedrijven echt noodzakelijk is”. De VVD-fractie wil geen OZB- verhoging, maar zonodig mag de OZB tot aan de inflatiecorrectie verhoogd worden, maar uiteraard liever niet. 

Wij vinden het zeer belangrijk dat de gemeenteraad op tijd de juiste informatie krijgt om op tijd te signaleren welke kosten er voor het Sociaal Domein op onze gemeente Waddinxveen afkomen.

De VVD-fractie dient twee moties over het Sociaal Domein in. De eerste motie betreft een motie om de AO/IC op orde te krijgen. 

De tweede motie heeft betrekking op het Beleidskader Sociaal Domein. Deze motie is mede ondertekend door WeWa, PCW en CDA. Onze fractie is van mening dat we dit beleidskader bij de behandeling van de Programmabegroting in november moeten hebben om goede keuzes te kunnen maken. 

Door deze twee moties uit te voeren in combinatie met de halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein hopen wij dat het gemeentebestuur veel beter in staat is om tijdig tekorten in het Sociaal Domein te signaleren en beheersmaatregelen te nemen.

Voorzitter, als de OZB niet verhoogd mag worden (of zonodig met de inflatiecorrectie) en er niet bezuinigd wordt op de ambtelijke organisatie, dan moet er dus in eerste instantie maximaal bezuinigd worden in het Sociaal Domein, zoals op pagina 14 van het Coalitieakkoord is opgenomen. Dat betekent dat we alleen nog uitvoeren wat wettelijk noodzakelijk is binnen het Sociale Domein, maar geen extra’s. We vragen de wethouder of hij kan toezeggen dat hij dit bij het aanbieden van de Programmabegroting 2020-2023 concreet kan aantonen dat er maximaal bezuinigd is.

Daarna zal er op andere fronten maximaal bezuinigd moeten worden. Wij denken bijvoorbeeld aan het verminderen van subsidies. Wij dienen een motie in om het subsidiebeleid te herijken. De motie is mede ondertekend door WeWa en D66. 

Voordat wij deze grote investeringsbesluiten in het eerste kwartaal van 2019 hebben genomen, is aan de raad het verloop van het weerstandsvermogen gepresenteerd. Twee weken daarna werd echter plotseling een groot financieel tekort in het Sociaal Domein gepresenteerd. Met de wetenschap van nu zouden we waarschijnlijk deze investeringsbesluiten niet hebben genomen. Voor de behandeling van de Programmabegroting in november vinden wij het zeer wenselijk om deze presentatie te actualiseren als de Programmabegroting ongewijzigd vastgesteld wordt. Hoe ziet dan het verloop van het weerstandsvermogen eruit? Hiervoor dienen wij een motie in, die mede ondertekend is door WeWa en PCW. 

De VVD is van mening dat de investeringsbesluiten m.b.t. het Sleutelkwartier en het Maatschappelijk Vastgoed ook geheel of gedeeltelijk teruggedraaid kunnen worden om het financiële tekort op te lossen. Mogelijk kunnen er ook nog andere investeringsbesluiten, die nog niet geheel zijn uitgevoerd, terug gedraaid worden. Hiervoor dient de VVD een motie. 

Kan het college aangeven of er bezuinigd kan worden op duurzaamheid? De VVD wil niet meer investeren in duurzaamheid dan wat wettelijk noodzakelijk is.

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de VVD vooral de moties en amendementen steunt die kosten besparen. Er is één motie die wij mede ondertekend hebben die geld kost en dat betreft het terugdraaien van de 60% bezuinigingen op de wijkbudgetten tot 25%. Wij zijn van mening dat de wijkplatforms ook kunnen bezuinigen, maar 60% gaat ons echt té ver. Er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan om de wijkplatforms serieus vorm te geven.

We weten nog niet welke compensatie de gemeente Waddinxveen van het Rijk ontvangt voor de oplopende tekorten in de Jeugdzorg. Ook weten we nog niet wat de uitkomst van de September- circulaire is. We vragen het college om zich maximaal in te spannen om lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven te voorkomen.

De VVD is trots op dit college en op de ambtelijke organisatie. We hebben als VVD-fractie naar onze mening duidelijk aangegeven aan welke kaders wij denken om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.