Algemene beschouwingen 2020

VVD fractie vol vertrouwen de komende 1,5 jaar in tot de verkiezingen in maart 2022

 

2020 is een jaar dat voor altijd in ons geheugen zal staan gegrift als het jaar van de corona. Het jaar waarin een generatie die altijd in vrijheid heeft geleefd in één keer door deze pandemie vrijheden verloor en wij allen de persconferenties keken, ieder met eigen gevoelens, angsten en onzekerheden.

Een jaar waarin wij als samenleving op de proef zijn gesteld, maar wij ook de kracht van deze samenleving hebben gezien. Nooit eerder zagen wij zowel onder individuen als ondernemers zoveel veerkracht, creativiteit en aanpassingsvermogen.

In de Waddinxveense politiek ook een jaar dat gemarkeerd staat als het jaar van de bestuurscrisis. Voor ons als fractie een zware en moeilijke tijd, maar waar we sterker uit komen. Wij kijken als fractie terug op mooie resultaten en hebben duidelijke doelstellingen voor de komende 1,5 jaarRaymond Boer en Ellen van Helden gaan de komende 1,5 jaar als doorgewinterde raadsleden hun kennis en kunde verder overbrengen op Andrea van der Ploeg en Femke Vleij. Dit omdat zij beiden hebben aangekondigd zich niet verkiesbaar te zullen stellen voor een volgende periodeNa respectievelijk straks 16 en 12 jaar raadslidmaatschap maken zij in 2022 plek voor nieuwe kandidaten. Wij gaan vol vertrouwen als fractie periode tegemoet en bouwen verder aan ons mooie Waddinxveen.

 

Terugblik 2020

• Waddinxveen groeit als kool, we bouwen flink door en zijn afgelopen maand de grens 30.000 inwoners gepasseerd. Waddinxveen wordt door nieuwe inwoners van buiten omschreven als een gemeente met een fijn leefklimaat, midden Randstad en goed bereikbaar. De kleinschaligheid maar de veelheid aan eigen voorzieningen wordt hoog gewaardeerd. Ook de komende periode wordt volop gebouw in de Triangel, T Suyt en Sleutelkwartier;
• kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving waar aandacht is voor het welzijn van alle kinderen. Zo is dit jaar Waddinxveen aangesloten bij het project Kansrijke start en worden komend jaar de laatste gerenoveerde scholen opgeleverd. Neemt niet weg dat we nog een uitdaging hebben om de grote groei ook in het onderwijs te kunnen huisvesten, maar inmiddels zijn plannen gereed om tijdelijke, maar goede voorzieningen te treffen om deze groei op te vangen;
• als VVD hebben wij het motto 'eerst bewegen en dan bouwen', bereikbaarheid binnen en naar ons dorp is van essentieel belang en wij zijn dan ook blij met de start van de aanleg van de Vredenburghlaan, maar volgen het programma Beter Bereikbaar Gouwe ook op de voet. Hierin is bereikbaarheid één punt, maar verkeersveiligheid voor ons van even groot belang om deze reden zullen wij ook aandacht blijven vragen voor de situatie op o.a. de Henegouwerweg en Brugweg;
• op het moment wordt gewerkt aan de economische agenda en wordt ook regionaal gewerkt aan een strategische economische agenda. Een punt waar onze fractie blij mee is en wij hopen dat de komende maanden tot mooi resultaat gekomen kan worden;

twee grote thema's afgelopen jaar, maar ook komend jaar is de regionale energie strategie en de transitie visie warmte. Twee thema's de nu nog wat verder van de burger af staan, maar waarvoor we op het moment wel de basis hebben gelegd of aan het leggen zijn. Betaalbaar en haalbaar zijn onze credo's hier. Wij dragen een verantwoordelijkheid om onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, maar wij dragen ook een verantwoordelijkheid om dit voor onze inwoners haalbaar te houden en het moet niet ten koste te laten gaan van onze leefomgeving.

Ondanks de vele projecten hebben wij een meer dan sluitende begroting voorliggen. Kijkende naar omliggende gemeentes en de landelijke trend is dit iets om trots op te zijn, maar vraagt wel om echt alert te blijven, want de begroting moet ook komende jaren sluitend blijven en we weten allen dat er mogelijk nog financiële tegenslagen gaan volgen. Neemt niet weg dat wij blij zijn dat dit jaar verder ingrijpen niet nodig is en ook een verdere lastenverzwaring door het verhogen van de OZB niet op de agenda staat zoals vorig jaar.

 

Vooruitblik 2021

Wij hebben als fractie komend jaar een heel duidelijk speerpunt en dat is om de financiën als een havik te bewaken, daarmee een wederom sluitend begroting te kunnen goedkeuren en ook komend jaar een lastenverzwaring te voorkomen, maar wat betekent dit dan concreet?:

• geen nieuwe projecten meer waarin actief grondbeleid wordt toegepast door de gemeente. Afgelopen week is door de wethouder aangegeven dat het vorige collegeprogramma opening biedt om actief grondbeleid toe te passen daar waar dit van strategisch belang is. Wij zijn echter van mening, eerst afmaken waaraan je begonnen bent en dan weer verder kunnen. Mochten er grote strategische belangen zijn bij de ontwikkelingen van een gebied, dan zien wij graag de onderbouwing tegemoet als raad;
• de kosten van de afvalverwerking, riool gebruik en begraafrechten moeten kosten dekkend zijn de komende jaren en bij voorbaat door het besparen op de kosten en niet door het verhogen van de lasten;
• voorzieningen voor inwoners moeten in stand worden gehouden, maar stichtingenverenigingen e.d. moeten tevens gestimuleerd worden om eigen gelden te werven en tevens  kritisch te zijn in waar gelden aan besteedt worden en wat voor reserves en eigen vermogen nodig is;
• tekorten binnen het sociaal domein worden opgevangen binnen het sociaal domein, zoals ook is vastgelegd in het college programma. Hiervoor vragen wij het college om ons komend jaar meer inzicht te geven in welk deel van het geld dat wij van het rijk ontvangen geoormerkt zou kunnen worden voor het sociaal domein zoals in het verleden deze bedragen al geoormerkt waren
• als het gaat om duurzaamheid dan dringen wij binnen onze regio en bij de duurzaamheidstafel, zoals in onze aangenomen motie bij vaststelling van de regionale energie strategie, aan op een kostenonderbouwing van de verschillende denkrichtingen, want we moeten weten wat er op ons afkomt en wie de rekening gaat betalen.

Vol vertrouwen maar met de hand op de knip 2021 in.

 

Andrea van der Ploeg

Fractievoorzitter VVD Waddinxveen