Subsidies op orde

De VVD wil dat Waddinxveen een mooi en leefbaar dorp is waar het prettig is om te wonen en waar voldoende voorzieningen zijn voor iedereen. 

We willen het liefst dat er ruimte is voor verschillende thema’s, zoals sport, kunst en cultuur en educatie. De afgelopen jaren hebben we met elkaar verschillende beleidskader vastgesteld zodat we de leefbaarheid van Waddinxveen hoog kunnen houden. 

Maar dit beleid moet ook betaald worden. Het behalen van de doelen die we met elkaar hebben gesteld wordt voor een belangrijk deel gefinancierd via subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek voor educatie of Vonk voor cultuur. 


Het huidige subsidieoverzicht is een lijst met instanties en de bedragen die zij jaarlijks ontvangen. Aan deze lijst kunnen wij niet zien aan welk thema deze instanties hun bijdragen leveren. Ook kunnen we niet zien of er misschien thema’s dreigen onvoldoende aandacht te krijgen of hoe de balans tussen de thema’s is verdeeld. Dit maakt ook dat het voor de gemeenteraad moeilijk is om in te schatten wat de gevolgen zijn van bezuinigingen zoals ze in 2019 werden voorgesteld. Kunnen wij bijvoorbeeld wel voldoen aan cultuur doelstellingen zonder stichting zoals Vonk? Om hier meer inzicht in te krijgen en met elkaar het gesprek te kunnen voeren over op welke manier het beleid dat we samen hebben vastgesteld wordt betaald heeft de VVD, samen met de D66, WeWa, PCW en het CDA een motie ingediend met de volgende tekst: 

De Raad van de gemeente Waddinxveen in vergadering bijeen op 25 november 2020, sprekend over agendapunt 8 ‘Herijking subsidiebeleid’

Constaterende dat:

er in 2019 voorstellen zijn gedaan voor bezuinigingen op subsidies zonder een voor de Raad heldere onderbouwing voor de specifieke keuzes;

er is 2020 er een voorstel is gedaan voor het verruimen van een andere subsidie.

Overwegende dat:

het voor de Raad van belang is om bij voorstellen voor bezuinigingen op- of toekenning van subsidies, inzicht te hebben in de gevolgen voor andere subsidies;

Het van belang is dat subsidies eerlijk en transparant worden toegekend.

Verzoekt het college:

de wettelijk verplichte subsidies in het overzicht apart van de wenselijke subsidies te noemen, inclusief de bijbehorende middelen; 

overzicht te creëren in de subsidies door deze te clusteren in de domeinen kunst & cultuur, sport, leefomgeving,  educatie, participatie, zelfredzaamheid en  opgroeien;

wenselijke subsidies toe te kennen door het gehele subsidiebedrag procentueel te verdelen onder deze domeinen, waarbij recht gedaan wordt aan de beleidskaders;

het overzicht van de subsidieverdeling jaarlijks in de begroting op te nemen zodat de Raad kaderstellend kan zijn.


De VVD vond het document dat eind november 2020 werd besproken goed opgesteld, al vonden wij het jammer dat de indruk gewekt was dat we het al zouden hebben over het subsidiebeleid zelf. De doelen die in het document staan onderstrepen wij van harte. Wat wij bijzonder van belang vinden is dat er extra aandacht komt voor de vraag of financiering via subsidies wel de meest passende opties is. 

Als wij kijken naar de huidige lijst, dan zien we dat van de 3 miljoen die we jaarlijks uitgeven een zeer groot deel gaat naar het sociaal domein.  Het gaat dan bijvoorbeeld om cliëntondersteuning of het begeleiden van jongeren. De VVD is van mening dat inzet binnen het sociaal domein zoveel mogelijk betaald moet worden via de WMO en de jeugdwet.  Op die manier houden wij overzicht over wat het sociaal domein ons jaarlijks kost. Wij zijn er dan ook blij mee dat het college als doel heeft opgenomen om te kijken of bepaalde initiatieven via inkoop gefinancierd kunnen worden. 


Tot slot nogmaals, de leefbaarheid van Waddinxveen en het behalen van de doelen uit de beleidskader is voor de VVD heel belangrijk.  Wij willen een effectieve en betrouwbare overheid zijn voor onze inwoners. Inzet om doelen te behalen die we gezamenlijk hebben gesteld is daar een belangrijk onderdeel van. Het structureren en overzichtelijk maken van het subsidiebeleid is voor ons een middel om beter te kunnen controleren of wij nog wel op de gekozen weg zitten.