VVD is kritisch op transitievisie warmte

Onderstaande is de bijdrage van Andrea van der Ploeg tijdens het debat van 2 juli 2021:

Voor ons ligt de ontwerp transitievisie warmte, een lijvig document waar veel werk aan vooraf is gegaan en waarvoor ook complimenten. Er heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor alternatieven voor aardgas in de verschillende buurten in Waddinxveen. Kijkende naar de eigenschappen van de woningen, draagvlak en mogelijk natuurlijke bronnen waar gebruik van gemaakt kan worden.

Uit de onderzoeken is gekomen dat het in sommige buurten gemakkelijker lijkt om een collectieve oplossing en draagvlak te vinden dan in andere wijken, maar voor alle buurten geldt dat wanneer er gestart wordt er investeringen gedaan zullen moeten worden door woningeigenaren of coöperaties. Afgelopen week hebben wij vragen gesteld over de keuzevrijheid van inwoners. Hebben zij straks nog een keuze om op het gas te blijven wanneer zij investeringen niet wensen of simpelweg niet kunnen opbrengen? Het antwoord hierop was dat het niet mogelijk is om op het gas aangesloten te blijven. Dit betekent dat inwoners moeten aansluiten op een collectief gekozen oplossing als een warmtenet of individueel  zullen moeten kiezen om op andere wijze van het gas te gaan, bijv te kiezen voor een all-electric oplossing. In alle gevallen zullen inwoners dus investeringen moeten doen wanneer hun buurt aan de beurt is. Hoe inwoners deze investeringen moeten gaan dragen is een groot vraagstuk… Er zijn een aantal subsidie mogelijkheden voor energiebesparende ingrepen aan de woning en verder wordt de discussie gevoerd in hoeverre er gunstige leningen, mogelijk woning gebonden, aangeboden kunnen worden

Onze fractie is van mening dat het nooit zo mag zijn dat wij  onze inwoners verplichten om van het gas af te gaan wanneer wij hiermee ook afdwingen dat inwoners investeringen of hoge huurkosten moeten accepteren zonder dat er voor dit beleid ook echt gekeken wordt naar hoe deze investeringen zo haalbaal en betaalbaar mogelijk gemaakt kunnen worden. Dit laatste is nog onduidelijk  en toch starten wij komend jaar met het traject om de eerste buurten van het gas of te halen. Wat ons betreft moet er eerst meer duidelijkheid komen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de Transitievisie warmte. Om deze reden dienen wij een motie in waarvan het dictum luidt:

  • Om alvorens te starten met de startbuurt inzichtelijk te maken welke investeringskosten van individuele huiseigenaren gevraagd worden en welke kosten voor rekening van huurders komen om aan te sluiten op de collectieve oplossingen en aan te geven hoe het college verwacht dat huiseigenaren dit kunnen en gaan bekostigen en dit terug te koppelen aan de raad.

  • De raad tevens te voorzien van informatie hoe het college om wenst te gaan met huiseigenaren die de investeringskosten niet kunnen en/of willen dragen en welke gesprekken gevoerd zullen worden met Woonpartners over hoe omgegaan wordt met de kosten in relatie tot hun huurders.

  • Geen verdere buurten te starten voordat duidelijkheid is geboden voor de startwijk hoe iedere inwoner deze transitie op goede en betaalbare wijze kan doorlopen.

Zeggen wij nu met deze motie leg alles stil? Nee dit zeggen wij niet, het verder onderzoeken hoe de startbuurt van het gas of kan op haalbaar en betaalbare wijze moet doorgaan, maar de termijn die ons eerder gemeld is van 8 jaar die inwoners de tijd krijgen tussen het melden dat gestart wordt met het van het gas af halen van de wijk en het daadwerkelijk van het gas af gaan zou wat ons betreft pas in mogen gaan op het moment dat duidelijk is dat er een reel plan is financieel voor onze inwoners om van het gas af te gaan.